Tomáš Garrigue Masaryk

This quote fue agregado por locky
Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
user805685 105.51 94.4%
halloweenjack 81.96 97.6%
michal 80.06 95.4%
tsukasa 79.73 95.4%
koochan 75.68 98.6%
h3nza3 74.46 93.5%
m1ichal 74.24 98.3%
buzna 71.21 99.7%
liazien 68.21 94.4%
dandywine1 65.57 92.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
koochan 75.68 98.6%
m1ichal 66.46 93.8%
m1ichal 67.14 96.3%
m1ichal 63.92 93.8%
m1ichal 74.24 98.3%
oliverplentz 56.86 96.3%
m1ichal 70.19 93.8%
m1ichal 61.63 94.2%