Usmeno ispitivanje - Nepoznato

This quote a été ajouté par kruc1
Pri usmenom ispitivanju nemoguće je ukloniti čimbenike koji utječu na ishod ocjene, no moguće ih je smanjiti i usmjeriti. Neke mogućnosti su: unaprijed odrediti pitanja koja će biti postavljena te elemente koje odgovor treba sadržavati da bi bio ispravan, paziti da svi ispitanici odgovore na isti broj pitanja u sličnom vremenu, da svima pitanja obuhvate isto gradivo i sl.

S'exercer sur cette citation


[Archivé]
Noter cette citation :
1 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
nightdevil 125.85 94.9%
josipgojak 112.81 97.7%
mentoly 81.37 96.6%
davbuz 77.86 98.4%
iki98 77.83 92.6%
koutypin 61.47 93.7%
housemousealex 59.92 94.0%
siroliver 56.56 92.8%
kruc1 55.32 95.9%
user64681 54.88 96.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mentoly 81.37 96.6%
user71102 40.58 95.4%
user71102 39.67 93.5%
user69828 45.86 98.4%
user69828 43.50 96.6%
user69828 43.15 97.1%
user69828 38.88 94.0%
user69828 38.73 92.8%