Tankens Kraft - Irene Henriette Oestrich

This quote a été ajouté par mawild
Vi delar alla en önskan att kunna styra våra liv i den riktning som vi själva vill, och att kunna ge livet den mening som vi tror är den riktiga. Vi vill också gärna kunna leva i harmoni med de betingelser som vi inte kan ändra på och aldrig blir i stånd att kontrollera. Vi använder kognitiva strategier för att förändra de inre processerna.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.5 out of 5 based on 11 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
mafuso 117.26 98.8%
shlstrm 117.11 99.7%
frankfrallannilsson 113.80 99.7%
eriknaslund 111.66 97.7%
kitto 105.48 99.4%
sirkka 102.51 99.4%
martin3099 99.51 99.1%
centilong 98.54 98.8%
johannes_wl 97.64 99.1%

Récemment pour

Nom MPM Précision
jakobbq1 64.94 87.9%
jakobbq1 73.77 91.5%
jakobbq1 73.08 92.2%
jakobbq1 64.73 85.4%
json 35.89 90%
martin3099 99.51 99.1%
ehmusik 79.89 96.9%
ehmusik 70.09 95.0%