Odpowiedzi na tezy kreacjonistów 5 - John Rennie

This quote a été ajouté par user55182
Na przykład uznanie istnienia ewolucji prowadzi do wniosku, że pomiędzy najstarszymi znanymi człowiekowatymi (sprzed około 5 mln lat) a człowiekiem nowoczesnym anatomicznie (który pojawił się około 100 tys. lat temu) powinniśmy odnajdować istoty o cechach coraz mniej małpich i coraz bardziej ludzkich. I takie zjawisko rzeczywiście stwierdzono na podstawie zapisu kopalnego.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.8 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
inw_typer 132.00 88%
michal6271 85.72 98.4%
montezuma 83.26 96.9%
t0mekju1ce 81.99 98.2%
mkrzempek 80.50 97.9%
duszeks 74.05 95.7%
kaktyuss 73.18 95.4%
loroark 73.11 94.5%
senserv6 72.97 97.4%
mmaa 71.90 99.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
ironherald 66.25 96.2%
mattc 40.73 92.8%
auranoth 52.54 93.1%
livingpharaoh 27.86 94.7%
deadcyp0 43.74 92.8%
krzysio 48.43 96.2%
janek3d 45.57 92.8%
shoxxiica 48.64 95.4%