Danslärarens återkomst - Henning Mankell

This quote a été ajouté par missfaxe
Han vaknade om natten, omgiven av skuggor. Det hade börjat när han var tjugotvå år gammal. Nu hade han fyllt sjuttiosex. I femtiofyra år hade han varit sömnlös om nätterna. Skuggorna hade hela tiden funnits runt honom. Bara under de perioder när han tagit starka sömnmedel i stora doser hade han lyckats sova på nätterna. Men när han vaknade visste han att skuggorna ändå hade funnits där, även om han inte märkt dem.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 11 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
mafuso 114.77 98.3%
mafuso 114.25 98.6%
mafuso 113.21 99.3%
user38903 110.19 97.8%
mafuso 108.31 98.8%
mafuso 107.15 99.5%
mafuso 106.92 98.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
romek 67.09 97.0%
romek 63.55 95.6%
hans_the_orange 36.95 84.6%
mafuso 108.31 98.8%
mafuso 100.08 97.2%
broscan 50.44 95.9%
mafuso 98.31 97.2%
mafuso 106.24 97.4%