Danslärarens återkomst - Henning Mankell

This quote a été ajouté par missfaxe
Han vaknade om natten, omgiven av skuggor. Det hade börjat när han var tjugotvå år gammal. Nu hade han fyllt sjuttiosex. I femtiofyra år hade han varit sömnlös om nätterna. Skuggorna hade hela tiden funnits runt honom. Bara under de perioder när han tagit starka sömnmedel i stora doser hade han lyckats sova på nätterna. Men när han vaknade visste han att skuggorna ändå hade funnits där, även om han inte märkt dem.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.9 out of 5 based on 10 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user38903 110.19 97.8%
mafuso 105.13 100%
kitto 103.66 98.3%
eriknaslund 103.18 99.1%
eriknaslund 103.05 96.5%
mafuso 102.12 97.9%
mafuso 101.50 98.1%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user89654 27.08 94.6%
s_time 44.03 96.3%
yomakru 55.56 93.9%
yomakru 56.14 94.1%
s_time 43.98 95.9%
yomakru 50.30 93.3%
s_time 44.34 96.1%
purpl3 37.45 95.2%