Przedwiośnie, Szklane domy (fragment) - Stefan Żeromski

This quote a été ajouté par krzys01k
Cezary patrzał posępnymi oczyma na grząskie uliczki, pełne niezgruntowanego bajora, na domy rozmaitej wysokości, formy, maści i stopnia zapaprania zewnętrznego, na chlewy i kałuże, na zabudowania i spalone rumowiska. Wrócił na rynek, obstawiony żydowskimi kramami o drzwiach i oknach zabryzganych błotem przed miesiącami, a i przedtem nie mytymi od kwartałów. "Gdzież są twoje szklane domy? - rozmyślał brnąc dalej. - Gdzież są twoje szklane domy?..."

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
c0il 77.31 94.0%
user83229 70.12 95.6%
montezuma 69.98 94.0%
senserv6 64.52 94.2%
uksza 62.19 92.8%
mkrzempek 57.28 96.0%
krzys01k 51.28 96.2%
tubus 47.26 94.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user83229 70.12 95.6%
adr8688 47.08 97.6%
megi 43.26 91.7%
ohsnap21 37.81 86.0%
luqa007 47.12 89.7%
mkrzempek 57.28 96.0%
mieetek4 27.65 89.2%
montezuma 69.98 94.0%