Przedwiośnie, Szklane domy (fragment) - Stefan Żeromski

This quote a été ajouté par krzys01k
Cezary patrzał posępnymi oczyma na grząskie uliczki, pełne niezgruntowanego bajora, na domy rozmaitej wysokości, formy, maści i stopnia zapaprania zewnętrznego, na chlewy i kałuże, na zabudowania i spalone rumowiska. Wrócił na rynek, obstawiony żydowskimi kramami o drzwiach i oknach zabryzganych błotem przed miesiącami, a i przedtem nie mytymi od kwartałów. "Gdzież są twoje szklane domy? - rozmyślał brnąc dalej. - Gdzież są twoje szklane domy?..."

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
c0il 77.31 94.0%
montezuma 69.98 94.0%
senserv6 64.52 94.2%
uksza 62.19 92.8%
krzys01k 51.28 96.2%
tubus 47.26 94.9%
drkondziu 46.55 96.0%
user802950 44.37 94.0%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mieetek4 27.65 89.2%
montezuma 69.98 94.0%
c0il 77.31 94.0%
senserv6 64.52 94.2%
uksza 62.19 92.8%
igorstrawinsky 38.80 93.2%
igorstrawinsky 35.21 94.0%
user802950 44.37 94.0%