Przedwiośnie, Nawłoć (fragment) - Stefan Żeromski

This quote a été ajouté par krzys01k
Jesienny wiatr świstał koło uszu. Rozkosz żywota, poczucie zdrowia i niespożytych sił organizmu, szczęście zażywania ruchu i pędu, a nade wszystko ciekawość młodości, ciekawość tak zjadliwa, iż wysuwała się na czoło wszystkiego - co też to tam jest na końcu tej dróżki uroczej, co będzie za tamtą oto polną gruszą - zdawała się ponosić z końmi pospołu.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.7 out of 5 based on 9 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
montezuma 87.43 99.4%
t0mekju1ce 87.11 99.7%
michal6271 78.82 96.2%
mkrzempek 75.40 97.5%
smolin 72.89 93.4%
xkali 67.63 96.2%
mattc 65.25 95.7%
ironherald 64.58 97.2%
aelin 61.21 95.9%
pl2137 61.12 92.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
ironherald 64.58 97.2%
mattc 61.07 96.2%
mattc 65.25 95.7%
mattc 45.92 93.6%
mattc 33.64 88.4%
mattc 58.57 94.1%
mattc 62.67 95.1%
mattc 55.33 94.6%