Ferdydurke (zasady pojedynku na miny) - Witold Gombrowicz

This quote a été ajouté par krzys01k
Przeciwnicy staną naprzeciwko siebie i oddadzą serię min kolejnych, przy czym na każdą budującą i piękną minę Pylaszczkiewicza Miętalski odpowie burzącą i szpetną kontrminą. Miny - jak najbardziej osobiste, swoiste i wsobne, jak najbardziej raniące i miażdżące - stosowane być mają bez tłumika aż do skutku.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.3 out of 5 based on 7 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
t0mekju1ce 85.57 99.7%
montezuma 82.25 99.0%
michal6271 77.52 93.9%
bayaz 72.85 97.2%
xkali 72.01 99.0%
linctroll 71.92 96.5%
mkrzempek 67.24 96.2%
smolin 65.89 93.9%
brajanos 65.46 95.3%
barty82 64.93 91.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
ironherald 59.10 95.9%
user508798 46.55 94.2%
mattc 59.35 94.5%
shinygarlic 41.92 85.8%
t0mekju1ce 77.05 98.1%
existhyper 25.40 86.8%
t0mekju1ce 73.87 98.7%
t0mekju1ce 83.32 96.8%