Jane Eyre - Charlotte Brontë

This quote a été ajouté par marc3
Naisten luullaan olevan yleisesti ottaen hyvin kiihkottomia: mutta naiset tuntevat samoin kuin miehet; heidän täytyy harjoittaa kykyjään ja saada toiminta-alaa, kuten heidän veljensäkin; he kärsivät liian tiukoista rajoituksista, liian ehdottomasta toimettomuudesta, aivan niin kuin miehetkin kärsisivät; ja etuoikeutettujen kanssaeläjien on ahdasmielistä sanoa, että heidän pitäisi rajoittua tekemään vanukkaita ja neulomaan sukkia.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
smotanu 93.30 99.8%
user583019 91.37 95.4%
smotanu 91.26 98.6%
smotanu 89.01 97.7%
smotanu 88.75 98.2%
smotanu 86.99 98.4%
smotanu 85.19 98.0%
smotanu 84.96 96.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
erja2022 49.46 95.4%
user636215 36.48 97.3%
user636215 32.30 95.0%
user636215 13.15 97.3%
user636215 58.62 96.0%
user636215 54.94 95.6%
user751043 52.83 94.7%
user636215 57.50 96.4%