Jane Eyre - Charlotte Brontë

This quote a été ajouté par marc3
Naisten luullaan olevan yleisesti ottaen hyvin kiihkottomia: mutta naiset tuntevat samoin kuin miehet; heidän täytyy harjoittaa kykyjään ja saada toiminta-alaa, kuten heidän veljensäkin; he kärsivät liian tiukoista rajoituksista, liian ehdottomasta toimettomuudesta, aivan niin kuin miehetkin kärsisivät; ja etuoikeutettujen kanssaeläjien on ahdasmielistä sanoa, että heidän pitäisi rajoittua tekemään vanukkaita ja neulomaan sukkia.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
smotanu 93.30 99.8%
user583019 91.37 95.4%
user643934 81.59 94.5%
rasmoose 68.84 95.8%
govetenks 66.86 93.9%
opepa 65.93 93.5%
johhnuuu 64.95 96.4%
samanakin 63.72 96.7%
user103352 59.54 97.5%
jukulusu 59.27 90.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
koirankoppikaakeli 38.42 83.0%
koirankoppikaakeli 40.75 89.1%
koirankoppikaakeli 35.20 84.4%
user636215 54.84 93.1%
user103352 59.54 97.5%
user103352 59.34 97.1%
user103352 57.14 96.2%
samanakin 62.72 97.5%