Agnes Gray - Anne Brontë

This quote a été ajouté par marc3
Kaikkiin kunnon kertomuksiin sisältyy opetus; vaikka joistakin helmeä voi olla vaikea löytää, ja se voi olla löytyessään niin vähäinen, että kuiva, käpristynyt sydän hädin tuskin korvaa pähkinän särkemisen aiheuttaman vaivan. Sitä, onko minun kertomukseni osalta näin, olen tuskin oikea henkilö arvioimaan. Ajattelen joskus, että se saattaisi osoittautua toisille hyödylliseksi ja toisille viihdyttäväksi.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
graben 103.41 100%
graben 85.59 98.3%
user643934 85.12 94.4%
user679222 84.30 98.3%
user643934 81.65 95.3%
nopeaz 81.07 93.4%
user643934 80.15 92.5%
user679222 77.87 96.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
erja2022 37.15 87.0%
nopeaz 81.07 93.4%
user636215 33.58 95.5%
user636215 54.47 94.4%
user576672 44.33 94.4%
user636215 57.96 96.7%
user583019 61.63 95.1%
graben 85.59 98.3%