Lindin viimeisen uutislähetyksen loppusanat - Arvi Lind

This quote a été ajouté par marc3
Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen tv-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa, hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä, ja ennenkaikkea teitä hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 4 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
graben 101.61 99.7%
user643934 92.59 97.3%
smotanu 87.04 97.6%
delavarelaits 83.73 89.8%
skoojaa 83.05 98.9%
iinatran 82.70 99.2%
user679222 81.38 97.3%
late 80.18 98.1%
jem7vwh 71.46 94.5%
rasmoose 70.35 97.3%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user636215 53.89 96.0%
user884875 43.47 94.0%
user884875 61.50 94.5%
samanakin 55.55 94.2%
samanakin 53.18 93.7%
erja2022 39.60 93.3%
aamuelina 64.06 96.8%
user636215 56.30 96.5%