Lindin viimeisen uutislähetyksen loppusanat - Arvi Lind

This quote a été ajouté par marc3
Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen tv-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa, hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä, ja ennenkaikkea teitä hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 4 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
graben 101.61 99.7%
user643934 92.59 97.3%
smotanu 87.04 97.6%
user643934 86.32 96.8%
smotanu 85.18 97.8%
smotanu 84.48 96.8%
delavarelaits 83.73 89.8%
skoojaa 83.05 98.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
erja2022 39.60 93.3%
aamuelina 64.06 96.8%
user636215 56.30 96.5%
user636215 54.67 94.5%
user636215 53.18 94.7%
user583019 66.67 90.7%
user583019 58.63 92.8%
user636215 59.44 99.2%