Kamienie na szaniec (Żołnierska śmierć) - Aleksander Kamiński

This quote a été ajouté par krzys01k
Ta śmierć była w ich rozumieniu śmiercią normalną. Normalnym losem żołnierskim. Jak każda śmierć - poruszyła najgłębsze, najwewnętrzniejsze uczucia tych, co pozostali. Ale nie kryła w sobie grozy piekieł. Stała się rzecz w pewnym sensie zwykła. Jest wojna - trudno. My strzelamy - i do nas strzelają. Wróg ma takie samo prawo do naszej krwi, jak my do jego.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
c0il 86.74 99.7%
michal6271 81.68 97.3%
t0mekju1ce 81.67 98.1%
montezuma 79.19 97.5%
smolin 76.31 94.9%
bayaz 73.06 95.7%
kaktyuss 69.14 95.2%
xerpenta 69.05 96.5%
xkali 68.64 95.5%
krzys01k 67.00 97.5%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user508798 52.03 95.2%
mattc 63.65 95.7%
mattc 49.75 92.3%
auranoth 56.68 91.8%
auranoth 49.97 89.8%
auranoth 59.88 95.2%
auranoth 52.77 91.1%
auranoth 52.26 90.4%