Kamienie na szaniec (Żołnierska śmierć) - Aleksander Kamiński

This quote a été ajouté par krzys01k
Ta śmierć była w ich rozumieniu śmiercią normalną. Normalnym losem żołnierskim. Jak każda śmierć - poruszyła najgłębsze, najwewnętrzniejsze uczucia tych, co pozostali. Ale nie kryła w sobie grozy piekieł. Stała się rzecz w pewnym sensie zwykła. Jest wojna - trudno. My strzelamy - i do nas strzelają. Wróg ma takie samo prawo do naszej krwi, jak my do jego.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
c0il 86.74 99.7%
michal6271 81.68 97.3%
t0mekju1ce 81.67 98.1%
montezuma 79.19 97.5%
montezuma 79.18 99.2%
t0mekju1ce 78.62 96.5%
montezuma 77.59 97.3%
montezuma 76.55 97.3%

Récemment pour

Nom MPM Précision
kondziu3216 51.09 94.2%
t0mekju1ce 68.72 95.7%
t0mekju1ce 67.66 94.9%
t0mekju1ce 65.78 96.2%
xerpenta 69.05 96.5%
t0mekju1ce 78.62 96.5%
michal6271 81.68 97.3%
michal6271 74.89 93.5%