Zahradníkův rok - Karel Čapek

This quote a été ajouté par kkklara
Člověk by si myslel, že kropení zahrádky je zcela jednoduchá věc, zvláště má-li na to hadici. Záhy se ukáže, že hadice je neobyčejně úskočný a nebezpečný tvor, pokud není zdomestikována; svíjí se, skáče, vymršťuje se, dělá pod sebe spoustu vody a s rozkoší se hrouží do bahna, jež si takto vytvořila; načež se vrhne na člověka, jenž hodlá kropit, a ovine se mu kolem nohou; je nutno na ni šlápnout, a tu se vzepne a otočí se člověku kolem pasu a krku; zatímco s ní postižený zápasí jako s krajtou...

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
user66168 129.22 98.2%
user66168 125.99 94.7%
h3nza3 72.01 94.3%
h3nza3 71.05 94.7%
h3nza3 66.18 91.9%
halloweenjack 62.85 93.8%
anette_sch_ 51.12 93.4%
user78990 48.94 97.5%

Récemment pour

Nom MPM Précision
halloweenjack 62.85 93.8%
user78990 45.06 96.5%
user78990 26.14 90.4%
user79107 46.79 96.5%
user78990 40.80 92.8%
user78990 46.77 96.0%
user78990 42.39 93.8%
user78990 48.94 97.5%