Zahradníkův rok - Karel Čapek

This quote a été ajouté par kkklara
Člověk by si myslel, že kropení zahrádky je zcela jednoduchá věc, zvláště má-li na to hadici. Záhy se ukáže, že hadice je neobyčejně úskočný a nebezpečný tvor, pokud není zdomestikována; svíjí se, skáče, vymršťuje se, dělá pod sebe spoustu vody a s rozkoší se hrouží do bahna, jež si takto vytvořila; načež se vrhne na člověka, jenž hodlá kropit, a ovine se mu kolem nohou; je nutno na ni šlápnout, a tu se vzepne a otočí se člověku kolem pasu a krku; zatímco s ní postižený zápasí jako s krajtou...

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
user66168 129.22 98.2%
h3nza3 72.01 94.3%
koochan 64.07 96.1%
halloweenjack 62.85 93.8%
m1ichal 54.78 93.3%
egst 53.30 92.8%
anette_sch_ 51.12 93.4%
user78990 48.94 97.5%
user79107 46.79 96.5%
nianeth 45.46 96.3%

Récemment pour

Nom MPM Précision
m1ichal 54.78 93.3%
koochan 57.14 96.0%
m1ichal 54.17 92.8%
koochan 64.07 96.1%
egst 53.30 92.8%
qwertzy69 15.79 88.2%
egst 31.05 86.9%
feetman 43.34 94.5%