Ooit en te mimmer 35 - Roald Dahl

This quote a été ajouté par mitsjka
In de dagen van de Slag om Engeland waren de piloten niet in hun normale doen. Ze waren overgevoelig, onrustig, en geprikkeld bij het minste of geringste. Ze waren snel in hun bewegingen en ogen leken nooit stil te staan. Ze vertoonden alle kenmerken van kleine, in het wild levende dieren die voortdurend leven onder de dreiging te worden besprongen door andere, grotere dieren: vlugge, schichtige bewegingen, heen en weer flitsende ogen en een luisterende blik.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
rukimakino 96.90 92.3%
wissam 95.22 97.3%
dvorakker 91.95 97.7%
melijill 90.56 97.9%
basthijssen 90.44 96.9%
melijill 86.71 97.7%
basthijssen 86.21 97.1%
basthijssen 85.68 95.5%

Récemment pour

Nom MPM Précision
rukimakino 96.90 92.3%
saintpain 65.12 95.9%
user104213 39.91 87.3%
user990044 64.52 98.9%
user103216 44.31 94.9%
yani 67.03 94.3%
yani 71.54 93.9%
typing_home 70.51 90.6%