De acht bergen 1 - Paulo Coelho

This quote a été ajouté par mitsjka
Mijn vader had in de bergen zo zijn eigen manier van wandelen. Daar was weinig meditatiefs aan, het was een en al eigenzinnigheid en bravoure. Hij klom zonder zijn krachten te doseren, ging altijd met iemand of iets de strijd aan en als hij het pad te lang vond, klom hij gewoon recht omhoog. Als je met hem mee was, was het verboden te pauzeren en verboden te klagen over honger, vermoeidheid of kou, maar een lied zingen mocht wel, vooral als het onweerde of als er dichte mist hing.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
wissam 105.19 97.8%
wissam 101.51 98.2%
wissam 101.12 95.8%
bamiboy 100.88 94.4%
dvorakker 93.05 97%
dvorakker 92.97 97%
dvorakker 91.02 97.2%
dvorakker 88.20 96.8%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user90841 38.12 92.2%
njits2 76.69 96.4%
njits2 78.70 96.8%
njits2 71.15 93.1%
unreal939 61.57 97%
gosugoyangi 46.05 90.6%
gosugoyangi 47.84 94.6%
unreal939 58.58 94.7%