Sklepy cynamonowe - Bruno Schultz

This quote a été ajouté par igorstrawinsky
Ale przede mną leżała jeszcze cała przyszłość. Jakiż bezmiar doświadczeń, eksperymentów, odkryć otwierał się teraz! Sekret życia, jego najistotniejsza tajemnica sprowadzona do tej prostszej, poręczniejszej i zabawkowej formy odsłaniała się tu nienasyconej ciekawości. Było to nad wyraz interesujące, mieć na własność taką odrobinkę życia, taką cząsteczkę wieczystej tajemnicy, w postaci tak zabawnej i nowej, budzącej nieskończoną ciekawość i respekt sekretny swą obcością, niespodzianą transpozycją.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.8 out of 5 based on 5 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
montezuma 80.81 97.8%
c0il 80.28 98.4%
michal6271 79.95 97.7%
t0mekju1ce 77.03 96.7%
mkrzempek 74.53 96.9%
linctroll 73.55 97.5%
duszeks 72.18 97.7%
xkali 68.52 96.0%
triggxrxdbxy 68.07 91.9%
mattc 67.25 96.0%

Récemment pour

Nom MPM Précision
ironherald 63.34 94.2%
ironherald 66.11 96.5%
mattc 67.25 96.0%
mattc 53.14 94.3%
auranoth 49.85 89.2%
auranoth 48.13 91.3%
koochan 57.22 90.6%
auranoth 41.27 89.3%