Dżuma - Albert Camus

This quote a été ajouté par igorstrawinsky
Pytanie: co robić, by nie tracić czasu? Odpowiedź: doświadczać go w całej jego rozciągłości. Środki: spędzać dni w przedpokoju u dentysty na niewygodnym krześle; przesiadywać na balkonie w niedzielne popołudnie; słuchać wywiadu w języku, którego się nie rozumie; wybierać najdłuższe i najmniej wygodne marszruty kolejowe i jechać oczywiście na stojąco; stać w kolejce do okienka, gdzie sprzedają bilety do teatru, i nie wykupić biletu itd., itd.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
montezuma 74.99 98.9%
montezuma 73.34 97.2%
uksza 50.57 87.3%
user802950 48.00 92.1%
luqa007 45.61 96.1%
user75575 33.12 93.5%
user75575 29.14 86.8%

Récemment pour

Nom MPM Précision
luqa007 45.61 96.1%
montezuma 73.34 97.2%
montezuma 74.99 98.9%
uksza 50.57 87.3%
user75575 29.14 86.8%
user75575 33.12 93.5%
user802950 48.00 92.1%