Dżuma - Albert Camus

This quote a été ajouté par igorstrawinsky
Pytanie: co robić, by nie tracić czasu? Odpowiedź: doświadczać go w całej jego rozciągłości. Środki: spędzać dni w przedpokoju u dentysty na niewygodnym krześle; przesiadywać na balkonie w niedzielne popołudnie; słuchać wywiadu w języku, którego się nie rozumie; wybierać najdłuższe i najmniej wygodne marszruty kolejowe i jechać oczywiście na stojąco; stać w kolejce do okienka, gdzie sprzedają bilety do teatru, i nie wykupić biletu itd., itd.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
montezuma 77.56 98.7%
montezuma 75.81 98.7%
montezuma 74.99 98.9%
montezuma 74.87 98.9%
montezuma 74.65 98.0%
montezuma 74.62 100%
montezuma 73.34 97.2%
montezuma 71.16 96.1%

Récemment pour

Nom MPM Précision
krzysiekh 55.29 100%
krzysiekh 54.04 96.9%
krzysiekh 51.98 95.9%
krzysiekh 51.83 96.5%
krzysiekh 53.50 97.4%
mr-kamyk 17.21 99.8%
mamacalledmejames 56.37 92.5%
montezuma 74.87 98.9%