Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote a été ajouté par luqa007
Ale kto czci duszę rozumną, ogarniającą wszechświat i społeczeństwo, o żadną z innych rzeczy już się nie troszczy. Ponad wszystko duszę własną utrzymuje w takim stanie, aby była rozumna i społeczna i czynna, i śpieszyła z pomocą bliźniemu, który do tego samego celu dąży.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
montezuma 86.79 99.3%
t0mekju1ce 85.20 99.6%
t0mekju1ce 84.28 98.9%
montezuma 83.21 99.3%
montezuma 83.08 98.5%
montezuma 82.79 98.9%
t0mekju1ce 81.06 99.6%
montezuma 80.49 96.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
t0mekju1ce 79.90 98.2%
kondziu3216 55.34 94.8%
t0mekju1ce 84.28 98.9%
kondziu3216 56.22 95.8%
t0mekju1ce 72.05 98.2%
t0mekju1ce 85.20 99.6%
t0mekju1ce 78.57 98.2%
luqa 46.83 92.5%