Kärlek rostar inte - Stig Claesson

This quote a été ajouté par mafuso
Jag är kanske sentimental. Men om jag får säga min uppriktiga mening, och det antar jag att jag får, så är bristen på sentimentalitet i det ordets vackraste betydelse skrämmande. I vår nutid och i vårt land är det skamligt att vara sentimental. Utan en smula sentimentalitet har människan knappast fantasi till att förstå ordet medkänsla. Inte ordet kärlek. Knappast ordet sorg. Vad betyder sorg om sorgen inte lämnar ett bestående ärr efter sig.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 109.45 100%
mafuso 103.52 98.2%
mafuso 103.32 99.3%
mafuso 103.32 98.5%
mafuso 102.33 98.2%
mafuso 100.98 98.7%
mafuso 100.41 99.6%
mafuso 100.41 99.3%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user92390 48.10 92.5%
user92390 6.87 91.8%
mafuso 109.45 100%
mafuso 100.22 99.6%
jakst 20.71 93.5%
mafuso 89.35 94.7%
mafuso 84.82 94.5%
mafuso 103.52 98.2%