Lee Trevino

This quote a été ajouté par mafuso
Världen är konstig. När du inte har några pengar är det ingen som vill göra något för dig. Om du är framgångsrik och samlar ihop så mycket pengar att du kan köpa allt du vill ha överöser folk dig med presenter som du inte behöver och försöker dessutom göra allt för dig.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 126.56 99.3%
frankfrallannilsson 118.12 98.2%
rewlz 115.62 97.1%
exiphi 111.56 95.4%
glykolysen 92.96 95.7%
romek 87.51 97.8%
jakobbq1 86.41 93.1%
muckz 82.00 99.3%
dwin 81.73 97.5%
onos 79.86 97.5%

Récemment pour

Nom MPM Précision
jakobbq1 86.41 93.1%
ehmusik 63.23 93.4%
mafuso 106.69 92.5%
jackmeofandthrowmeintheriver 61.45 95.1%
schmetfad 64.98 95.5%
frankfrallannilsson 101.90 95.1%
romek 80.98 94.7%
glykolysen 92.96 95.7%