Lee Trevino

This quote a été ajouté par mafuso
Världen är konstig. När du inte har några pengar är det ingen som vill göra något för dig. Om du är framgångsrik och samlar ihop så mycket pengar att du kan köpa allt du vill ha överöser folk dig med presenter som du inte behöver och försöker dessutom göra allt för dig.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 118.25 99.6%
frankfrallannilsson 118.12 98.2%
mafuso 114.08 97.8%
mafuso 113.68 97.8%
mafuso 113.29 99.3%
mafuso 112.89 98.9%
exiphi 111.56 95.4%
mafuso 111.34 99.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
frankfrallannilsson 111.23 96.4%
mafuso 93.91 96.4%
mafuso 109.83 98.2%
frankfrallannilsson 118.12 98.2%
mafuso 113.68 97.8%
user325035 66.69 90.6%
mafuso 108.36 98.2%
user89472 62.67 97.5%