Mannen utan egenskaper - Robert Musil

This quote a été ajouté par mafuso
Det vore intressant att veta varför man på tal om en röd näsa nöjer sig med den inexakta uppgiften att den är röd och inte frågar efter vilken särskild nyans den har, trots att detta med hjälp av våglängden vore möjligt att uttrycka på mikromillimetern, medan man i fråga om något så ofantligt mycket mera komplicerat som en stad där man vistas alltid vill veta exakt vilken stad det är.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 117.17 99.2%
eindor 106.38 99.7%
ri_ga 98.95 98.0%
frankfrallannilsson 96.31 98.0%
exiphi 95.35 95.1%
jakobbq1 87.49 95.6%
glykolysen 80.86 92.8%
dwin 75.58 96.3%
romek 74.36 96.8%
muckz 72.20 96.8%

Récemment pour

Nom MPM Précision
jakobbq1 87.49 95.6%
jakobbq1 61.31 88.4%
mafuso 117.17 99.2%
jackmeofandthrowmeintheriver 58.33 92%
json 22.91 90.2%
mafuso 115.28 99.7%
ri_ga 98.95 98.0%
frankfrallannilsson 85.78 93.9%