Utvandrarna - Vilhelm Moberg

This quote a été ajouté par mafuso
Det hade gått en månad efter Annas begravning, när Kristina en kväll sade till Karl Oskar: Efter vad som nu hade hänt så hade hon ändrat sig. Hon var inte längre emot deras utflyttning till Nordamerika. Förut hade hon tyckt att hon skulle vara en ovårdsam mor, om hon vågade sina barns liv på Oceanen. Nu hade hon erfarit att Gud även på fasta land kunde lägga hennes små i graven när han ville, hur väl hon än omhuldade dem.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 107.14 98.6%
mafuso 107.14 98.8%
mafuso 105.15 98.4%
mafuso 104.08 96.8%
mafuso 102.41 97.7%
mafuso 102.20 96.8%
mafuso 102.00 97.7%
mafuso 102.00 98.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
frankfrallannilsson 93.34 98.6%
mafuso 88.70 94.1%
mafuso 101.59 97.5%
mafuso 88.54 94.5%
mafuso 104.08 96.8%
mafuso 105.15 98.4%
mafuso 88.85 97.5%
user89472 49.40 94.1%