Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - Selma Lagerlöf

This quote a été ajouté par mafuso
Aldrig förr hade han farit fram med så god fart, och att rida fort och vilt, det hade han alltid tyckt om. Och han hade förstås aldrig tänkt på att det kunde kännas så friskt, som det gjorde, uppe i luften, och att det steg upp från jorden en så god lukt av mylla och kåda. Och inte heller hade han tänkt på hur det kunde vara att färdas fram så där högt över jorden. Men det var liksom att flyga bort från bekymmer och sorger och förtretligheter av alla de slag, som tänkas kunde.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 3 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 116.61 98.0%
frankfrallannilsson 111.66 98.4%
ri_ga 88.19 96.0%
fralex 86.82 98.6%
hyperspace2000 86.48 96.8%
dwin 85.04 97.8%
romek 82.21 98.6%
muckz 80.57 98.4%
glykolysen 80.45 99.2%
schmetfad 74.21 95.1%

Récemment pour

Nom MPM Précision
elnino_ 57.89 94.5%
mafuso 112.48 98.8%
frankfrallannilsson 98.96 95.2%
frankfrallannilsson 92.45 94.5%
jackmeofandthrowmeintheriver 56.31 94.3%
mafuso 106.49 98.0%
mafuso 105.91 98.0%
mafuso 102.52 97.4%