Villospår (manus) - Henning Mankell och Leif Magnusson

This quote a été ajouté par mafuso
Nu är det jag som pratar. Jag menar inte att vi ska lägga dem åt sidan, tvärtom. De ska naturligtvis undersökas som allt annat. Men jag vill inte att de ska hamna i massmedia innan vi vet att det har en koppling till mordet. Det kan vara vaga, illvilliga rykten. Det finns ingen anledning att skita ner en död människa i onödan.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 110.25 100%
frankfrallannilsson 101.39 96.2%
glykolysen 89.70 94.5%
romek 82.43 99.1%
jakobbq1 79.77 93.2%
dwin 75.47 93.2%
user94727 72.54 94.0%
onos 67.73 97.0%
user89472 51.16 95.1%
s_time 47.17 96.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
jakobbq1 79.77 93.2%
jakobbq1 70.30 91.9%
mafuso 106.67 100%
user89472 51.16 95.1%
missery76 36.01 99.7%
json 25.97 92.4%
mafuso 103.85 96.5%
mafuso 102.50 97.3%