Villospår (manus) - Henning Mankell och Leif Magnusson

This quote a été ajouté par mafuso
Som jag har förstått det, är han inte opåverkad av sina egna handlingar. För varje mord han begår, ökar hans känsla av överlägsenhet. Till slut blir han sprickfärdig av självberöm, och då måste han kommunicera på något sätt. Det är därför det är så vanligt att polisen får brev och telefonsamtal från seriemördare. De måste få berätta hur skickliga de är på att mörda. Och på att undkomma polisen.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 98.43 96.8%
mafuso 94.71 96.1%
mafuso 94.52 97.1%
mafuso 93.60 95.9%
mafuso 92.33 94.8%
mafuso 90.06 95.9%
mafuso 88.88 94.5%
mafuso 87.73 93.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mafuso 90.06 95.9%
mafuso 88.88 94.5%
user803446 70.60 91.7%
mafuso 77.46 89.7%
broscan 47.94 96.4%
s_time 38.24 94.5%
mafuso 94.71 96.1%
mafuso 94.52 97.1%