Lolita - Vladimir Nabokov

This quote a été ajouté par mafuso
En kväll lyckades hon överlista sin gruvligt vaksamma familj. I en nervös mimosadunge med späda blad bakom deras villa upptäckte vi en viloplats på en låg stenmursruin. I mörkret och mellan de smala träden kunde vi se de upplysta fönstrens arabesker, som förbättrade av ett känsligt minnes färgade bläck nu framstår för mig som spelkort - förmodligen därför att ett parti bridge just sysselsatte fienden.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 105.85 100%
frankfrallannilsson 90.24 97.3%
glykolysen 71.90 93.5%
romek 66.11 95.3%
rvid 60.06 91.0%
smahn016 59.61 98.8%
schmetfad 59.35 93.6%
onos 58.13 96.2%
user91018 40.68 95.7%
henkedanne 40.35 92.0%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mafuso 96.99 96.9%
missery76 19.86 92.5%
pantry7491 40.34 97.1%
schmetfad 59.35 93.6%
json 27.29 91.8%
json 24.68 93.3%
mafuso 97.90 97.8%
smahn016 59.61 98.8%