Dubbelgångaren - Fjodor Dostojevskij

This quote a été ajouté par mafuso
Knappt hade han kommit ur sängen förrän han skyndade fram till den lilla runda spegeln, som stod på byrån. Och fastän det ansikte, som mötte honom i spegeln - ett sömndrucket ansikte med närsynta ögon och mycket tunt hår - var så obetydligt att det säkerligen inte skulle ha fångat någon annan människas intresse, tycktes dess ägare vara belåten med denna spegelbild.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 105.61 98.7%
mafuso 98.52 96.3%
mafuso 98.08 98.1%
mafuso 96.79 98.7%
mafuso 94.91 96.1%
mafuso 94.71 96.1%
mafuso 94.51 96.6%
mafuso 94.10 97.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mafuso 91.18 97.9%
mafuso 98.52 96.3%
mafuso 84.05 92.7%
mafuso 90.99 95.9%
mafuso 105.61 98.7%
mafuso 94.91 96.1%
mafuso 94.71 96.1%
frankfrallannilsson 89.35 94.3%