Sofies värld - Jostein Gaarder

This quote a été ajouté par mafuso
Sofie hade klart för sig att jorden bara var en liten planet i den väldiga världsrymden. Men varifrån kom själva rymden? Det var förstås möjligt att rymden alltid hade funnits till, och att det var onödigt att fråga sig varifrån den hade kommit. Men kunde någonting verkligen finnas till för alltid? Någonting inom henne sa emot.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 115.61 98.5%
frankfrallannilsson 101.31 95.4%
iplaythebongos 88.39 90.7%
user94727 86.52 97.6%
ehmusik 66.85 94%
romek 63.23 92.7%
markusjsl 51.64 95.9%
elnino_ 51.60 96.5%
user89472 50.25 96.5%
s_time 48.85 95.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user89472 50.25 96.5%
elnino_ 51.60 96.5%
mafuso 97.84 96.0%
ehmusik 66.85 94%
ehmusik 59.20 93.3%
mafuso 115.61 98.5%
mafuso 94.90 94.6%
json 23.53 93.8%