Fånga natten - Dean Koontz

This quote a été ajouté par mafuso
Jag tycker inte illa om dig, för när allt kommer omkring är också du en människa och har därmed dina egna begränsningar. Du kanske är ful eller korkad eller smartare än vad som är nyttigt för dig. Du kanske är döv eller stum eller blind. Du kanske av födsel är pessimist eller fylld av självförakt eller ovanligt rädd för döden. Vi har alla vår börda att bära.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 110.20 99.7%
frankfrallannilsson 108.06 96.8%
glykolysen 86.93 95.7%
romek 81.43 97.0%
user325035 81.08 95.2%
user94727 69.03 93.5%
user89472 57.00 95.2%
jakobbq1 48.03 82.7%
pantry7491 45.67 97.0%
json 41.16 91.1%

Récemment pour

Nom MPM Précision
jakobbq1 48.03 82.7%
json 41.16 91.1%
user89472 57.00 95.2%
missery76 26.62 94.0%
pantry7491 45.67 97.0%
pantry7491 38.97 95.2%
mafuso 106.14 97.0%
mafuso 96.25 92.6%