Fånga natten - Dean Koontz

This quote a été ajouté par mafuso
Det sa mig att mannen som jag förföljde måste vara lika stark och vig och självsäker som han var psykotisk. Där försvann möjligheten att en blekfet bibliotekarie, förtvivlad och förvirrad av att tvingas byta från manuell utlåning till databaserad, hade begått detta brott.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 94.61 98.6%
frankfrallannilsson 88.75 94.1%
romek 82.21 98.2%
jakobbq1 75.57 93.2%
martin3099 71.70 93.8%
sajhe 69.13 93.2%
onos 64.84 96.5%
benn 61.75 94.1%
schmetfad 59.39 93.2%
s_time 56.17 99.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
jakobbq1 73.72 90.1%
jakobbq1 75.57 93.2%
jakobbq1 71.32 94.4%
jakobbq1 70.82 92.9%
json 35.70 91.3%
martin3099 71.70 93.8%
pantry7491 42.85 96.8%
nagymo 35.08 89.5%