Tjuven och kärleken - Jean Genet

This quote a été ajouté par mafuso
Mot slutet av strofen spräcks rösterna och slås i stycken och skärvorna klingar sprött som musik av änglar. Det gör mig förskräckt, ty jag har alltid varit rädd för änglar som jag inbillar mig är gjorda av varken ande eller materia, vita och dimmiga och förfärande som genomskinliga spöken.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 111.89 98.0%
frankfrallannilsson 98.45 99.0%
user94727 72.67 93.0%
rvid 71.68 95.1%
romek 71.39 98.6%
ehmusik 62.71 95.1%
benn 59.90 89.0%
elnino_ 57.18 96.7%
user89472 56.35 95.1%
s_time 48.30 93.5%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user89472 56.35 95.1%
mafuso 105.94 99.3%
elnino_ 57.18 96.7%
ehmusik 62.71 95.1%
missery76 30.70 99.0%
frankfrallannilsson 89.22 94.5%
mafuso 111.89 98.0%
mafuso 96.94 94.8%