Innan tuppen gal - Cesare Pavese

This quote a été ajouté par mafuso
Ingen kan göra en cell till sin boning, och Stefano kände sig alltid innesluten mellan de osynliga murarna som omgav honom. Understundom, medan han spelade kort på värdshuset, kände sig Stefano ensam och osäker bland de hjärtliga och uppmärksamma ansiktena, smärtsamt isolerad från dessa tillfälliga följeslagare genom dessa osynliga murar.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 4 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
mafuso 106.81 97.4%
frankfrallannilsson 101.42 98.6%
user489044 89.42 96.6%
glykolysen 78.20 93.4%
romek 70.52 98.3%
user803446 68.89 92.9%
ri_ga 68.37 91.4%
schmetfad 66.33 96.0%
user94727 66.32 93.2%
user325035 63.69 92.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user106689 51.52 95.2%
mafuso 97.06 96.9%
schmetfad 45.11 91.0%
schmetfad 58.21 92.7%
mafuso 104.17 98.8%
johnnordstrand 62.73 98.8%
mafuso 100.95 97.7%
mafuso 92.31 96.1%