Jumalharha - Richard Dawkins

This quote a été ajouté par user636215
Yhden uskonnon ajatukset eivät ole "parempia" kuin toisen jossakin absoluuttisessa merkityksessä sen enempää kuin lihansyöjän geenit ovat "parempia" kuin kasvissyöjän. Tälläisillä uskonnollisilla meemeillä ei välttämättä ole jonkinlaista absoluuttista soveltuvuutta säilymiseen. Silti ne ovat hyviä siinä merkityksessä, että ne kukoistavat, kun läsnä on muita samaan uskontoon kuuluvia geenejä, mutta eivät toisen uskonnon geenien rinnalla.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
nopeaz 76.04 95.7%
nopeaz 72.72 92.9%
koochan 70.30 96.7%
aamuelina 60.07 94.8%
user583019 58.86 93.4%
user636215 55.65 97.3%
laboristo 51.33 93.6%
user636215 45.07 97.1%

Récemment pour

Nom MPM Précision
nopeaz 72.72 92.9%
nopeaz 76.04 95.7%
user636215 32.83 97.8%
aamuelina 60.07 94.8%
user636215 55.65 97.3%
user583019 58.86 93.4%
laboristo 51.33 93.6%
user636215 45.07 97.1%