Kasvit - Henry Väre

This quote a été ajouté par user636215
Kasvisto ja kasvillisuus ovat jatkuvassa muutoksen tilassa, sillä luonto ei tunne pysähtyneisyyttä. Muutoksen suuntaa ja nopeutta säätelee ympäristö, mukaan luettuina eläimet, sienet ja kasvit itsekin. Ensinnä paikalle leviävät muokkaavat kasvupaikkaa seuraaville ja nämä taas tuleville. Puhutaan kasvillisuuden kehityssarjoista, sukkessioista. Muutosten luontainen aikajänne on usein niin pitkä, etteivät ihmiset niitä huomaa, tosin aina ei ihmisen ikä siihen edes riitä.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
karsa 85.63 92.5%
nopeaz 77.70 94.7%
user583019 72.37 93.8%
gringohombre 71.19 94.2%
samanakin 66.22 94.4%
user636215 60.76 97.9%
user751043 58.27 92.7%
koirankoppikaakeli 44.35 91.0%

Récemment pour

Nom MPM Précision
koirankoppikaakeli 44.35 91.0%
samanakin 66.22 94.4%
samanakin 49.64 94.5%
gringohombre 71.19 94.2%
user636215 57.62 97.9%
nopeaz 77.70 94.7%
user636215 9.84 99.6%
user636215 60.76 97.9%