Tupakkamiehen tietokirja - Hannu Vierola

This quote a été ajouté par user636215
Tupakka tappaa lähes viisi miljoonaa ihmistä vuodessa. Tupakka on rauhan aikana valmistajan ohjeiden mukaisesti käytettynä eniten kuolemia aiheuttanut teollinen tuote maailmassa. Tupakoinnin aloittaminen ei ole vapaa valinta, sillä sitä säätelee nikotiiniriippuvuus.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
nopeaz 88.52 95.7%
nopeaz 83.95 96.8%
keychronk6 79.36 98.9%
aamuelina 67.13 94.7%
samanakin 67.12 97.8%
user583019 65.71 96.7%
user636215 62.59 96.7%
samanakin 61.42 95.7%

Récemment pour

Nom MPM Précision
samanakin 61.42 95.7%
samanakin 60.67 96.7%
samanakin 67.12 97.8%
user102199 56.09 91.7%
nopeaz 88.52 95.7%
nopeaz 83.95 96.8%
user636215 35.94 95%
user636215 31.44 98.9%