Ajan ja avaruuden kartat: Von Kempelenin keksintö - Edgar Allan Poe

This quote a été ajouté par user636215
Luettuani Aragon erittäin lyhyen ja huolellisesti laaditun raportin, puhumattakaan juuri "Sillimanäs Journalissa" julkaistusta, luutnantti Mayryn yksityiskohtaisilla kommenteilla varustetusta yhteenvedosta, kukaan tuskin odottaa, että minulla olisi mitään tarkoitusta tarkastella tätä asiaa tieteellisestä näkökulmasta, kun esitän tässä muutamia hätäisiä huomioita liittyen Von Kempelin keksintöön.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
gringohombre 72.15 95.5%
user583019 68.31 95.4%
samanakin 59.25 96.0%
user636215 51.09 95.7%
user95880 40.64 91.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
samanakin 59.25 96.0%
samanakin 59.24 99.3%
samanakin 55.03 95.3%
gringohombre 72.15 95.5%
user636215 8.59 98.0%
user583019 68.31 95.4%
user636215 51.09 95.7%
user95880 40.64 91.2%