Vriendenboeken - Koninklijke bibliotheek

This quote a été ajouté par bbrrrrrr
In een album amicorum (Latijn voor 'vriendenboekje') verzamelden studenten vanaf de zestiende eeuw handgeschreven bijdragen van vrienden, kennissen of beroemde tijdgenoten. Naast namen en versjes bevatten de boekjes veel handgemaakte illustraties. Zo krijgen wij een mooie indruk van het sociale leven van de albumbezitters. We kunnen de alba amicorum van de KB onderverdelen in verschillende soorten. We geven u een korte inleiding bij de diverse genres met voorbeelden.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
basthijssen 80.24 95.9%
basthijssen 79.53 96.1%
basthijssen 77.76 95.2%
basthijssen 75.93 95.5%
basthijssen 73.99 92.7%
basthijssen 71.99 91.5%
basthijssen 71.67 95.0%
user892912 71.40 97.1%

Récemment pour

Nom MPM Précision
foe99 15.78 92.2%
micahsm 58.19 93.3%
localbisexual 65.62 88.4%
markstos 49.35 95.5%
user892912 71.40 97.1%
user892912 71.27 96.9%
didy 19.20 96.1%
pong1175 46.51 94.4%