Suuri symboli kirja - Hans Biederman

This quote a été ajouté par user636215
Kuu on symboliikassa auringon ohella tärkein tähti. Useimmiten se on tulkittu "naiselliseksi," koska se on passiivisesti valoa vastaanottava taivaankappale (näin erityisesti kuun jin -tulkinta Kiinassa). Kuun yhä uudelleen toistuva "syntymä" ja häviäminen ovat liittäneet siihen mielikuvan ihmisen jälleensyntymisestä.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
5 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
user332882 57.66 94.1%
user102199 53.28 95.2%
user636215 53.12 98.5%
user636215 47.80 94.6%
user636215 17.24 97.8%
user636215 14.02 100%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user636215 53.12 98.5%
user102199 53.28 95.2%
user332882 57.66 94.1%
user636215 47.80 94.6%
user636215 17.24 97.8%
user636215 14.02 100%