Ksenofanes

This quote a été ajouté par user636215
Ja selvää totuutta ei kukaan ihminen ole koskaan nähnyt eikä kukaan tule jumalista ja niistä asioista joista puhun sitä tietämäänkään; sillä vaikka hän onnistuisikin todella sanomaan miten asiat ovat, niin siitä huolimatta hän ei tiedä sitä, vaan kaikki on vain uskomuksia.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
5 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
samanakin 81.54 99.3%
gringohombre 72.51 94.8%

Récemment pour

Nom MPM Précision
samanakin 81.54 99.3%
samanakin 65.74 97.5%
samanakin 59.45 95.5%
gringohombre 72.51 94.8%