Pierre Abelard

This quote a été ajouté par user636215
Me sanomme hyvää tarkoitusta itsessään oikeaksi, mutta teko on hyvä - ei siksi että se sisältää jotain hyvää vaan - siksi että se on tehty hyvässä tarkoituksessa. Sama teko saattaa tulla tehdyksi saman ihmisen toimesta eri aikoina. Mutta riippuen hänen erilaisista tarkoituksistaan tuo teko voi olla yhtenä ajankohtana hyvä, toisena paha.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
5 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
gringohombre 78.65 94.4%
samanakin 66.12 96.3%
user636215 64.73 98.8%
user884875 57.66 93.5%
koirankoppikaakeli 55.19 93.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
koirankoppikaakeli 55.19 93.2%
koirankoppikaakeli 50.48 91.1%
user636215 64.73 98.8%
user884875 57.66 93.5%
samanakin 66.12 96.3%
samanakin 63.77 96.6%
gringohombre 78.65 94.4%