Vesinokkaeläin (Ornithorhychus anatius) - Wikipedia (2022)

This quote a été ajouté par user636215
Vesinokkaeläin on pienikokoinen nisäkäslaji, jota esiintyy Kaakkois-Australiassa ja Tasmaniassa. Neljän nokkasiililajin ohella vesinokkaeläin on yksi viidestä nokkaeläimiin kuuluvasta nisäkäslajistä, jotka eivät synnytä eläviä poikasia vaan munivat. Muiden nokkaeläinten tapaan myös vesinokkaeläimellä on sähköaisti.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
5 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
gringohombre 64.49 93.5%
samanakin 55.67 95.2%
user884875 42.54 92.1%
koirankoppikaakeli 38.69 88.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
koirankoppikaakeli 38.69 88.6%
koirankoppikaakeli 36.92 84.4%
user884875 42.54 92.1%
samanakin 55.67 95.2%
gringohombre 64.49 93.5%