คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจ - Amelia Earhart

This quote a été ajouté par raja801
สิ่งที่ยากที่สุดคือการตัดสินใจลงมือทำ ที่เหลือก็แค่ความดื้อรั้น ความกลัวคือเสือกระดาษ คุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณตัดสินใจที่จะทำ คุณสามารถดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงและควบคุมชีวิตของคุณได้ และขั้นตอน กระบวนการก็เป็นรางวัลในตัวมันเอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่.

S'exercer sur cette citation


[Archivé]
Noter cette citation :

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
kyakyo6318 65.21 93.3%
keezagt 63.98 91.9%
user989795 43.00 92.3%
seca501 7.34 80.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
user989795 43.00 92.3%
user989795 29.80 84%
user989795 35.79 90.7%
user989795 38.03 95.8%
keezagt 57.79 86.2%
user989795 33.62 90.7%
keezagt 56.38 87.8%
keezagt 53.83 84.5%