Röde Orm - Frans G. Bengtsson

This quote a été ajouté par missfaxe
Nu hade rakade män börjat komma till Skåne, både från saxarnas land och från England, för att predika den kristna läran. De hade mycket att tala om, och folk var först nyfiket och lyssnade gärna; och kvinnor funno det nöjsamt att doppas av främlingarna och få en vit särk till skänks.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.2 out of 5 based on 18 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
kitto 112.24 99.6%
frankfrallannilsson 111.15 99.0%
mafuso 110.65 100%
exiphi 93.01 92.8%
centilong 90.35 97.9%
rewlz 89.94 95.9%
ciscoheat 87.82 99.3%
eriknaslund 86.27 90.8%
user17719 85.49 98.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
json 36.88 91.9%
json 35.01 93.1%
schmetfad 72.76 95.9%
json 27.73 92.8%
json 25.96 93.8%
betong 41.85 88.8%
mafuso 96.00 95.0%
mafuso 103.27 97.9%