Tal vid Broderskapsrörelsens kongress i Gävle 30 juli 1965 - Olof Palme

This quote a été ajouté par viu
Jämlikheten är en utopi som ännu är långt ifrån förverkligad i det svenska samhälle där så mycket av gamla klassfördomar och reella klasskillnader lever kvar. Och det är en utopi som ständigt måste formuleras på nytt och ständigt erövras på nytt. Ty i en dynamisk utveckling ligger ständigt faran att nya privilegier skall befästas, nya gränser ritas ut och nya klyftor grävas upp mellan människorna. I strävan till jämlikhet ligger en väsentlig del av socialismens särprägel och framtidsuppgift.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.1 out of 5 based on 10 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user53673 107.21 96.3%
mafuso 101.57 99.0%
eriknaslund 91.55 95.8%
frankfrallannilsson 83.52 93.9%
sirkka 80.90 97.4%
rewlz 80.02 96.1%
user64261 79.57 73.9%
panna727 78.40 97.3%
glykolysen 78.30 94.8%

Récemment pour

Nom MPM Précision
frankfrallannilsson 83.52 93.9%
mafuso 101.11 98.4%
mafuso 96.47 96.3%
johnnordstrand 39.31 97.1%
mafuso 96.94 99.0%
glykolysen 78.30 94.8%
frankfrallannilsson 77.21 94.5%
romek 62.91 94.5%