Röda Rummet - August Strindberg

This quote a été ajouté par niil
Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården hade ännu inte blivit öppnad för allmänheten och rabatterna vore ej uppgrävda. Snödropparna hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höll just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.1 out of 5 based on 13 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


root4321 10 années, 5 mois avant
Two spaces between "trädgården" and "hade" in the second sentence. Två mellanrum mellan "trädgården" och "hade" i andra meningen.

Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
kitto 117.69 99.7%
eriknaslund 110.49 99.7%
mafuso 108.43 99.3%
trls 98.29 98.4%
frankfrallannilsson 98.11 96.8%
user64261 90.60 91.8%
manipeaci 89.75 96.2%
spoomer 89.29 97.7%
glykolysen 88.61 96.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
jakobbq1 76.58 94.9%
mafuso 98.49 97.7%
frankfrallannilsson 95.01 97.1%
json 25.27 91.2%
mafuso 99.17 98.0%
mafuso 93.38 94.7%
mafuso 108.43 99.3%
mafuso 107.14 100%