Tacktal vid Nobelprisutdelningen - Inledning - Selma Lagerlöf

This quote a été ajouté par marxvontrax
Det var för några dagar sedan, då jag satt på tåget för att resa till Stockholm. Det led mot kvällen. Det var mörkt ute och rätt skumt i kupén. Mina medresande slumrade var och en i sitt hörn och jag satt tyst och hörde på tågets dån, då det brusade fram på skenorna. Medan jag satt där, kom jag att tänka på alla de gånger, som jag hade rest till Stockholm. Som oftast hade det varit för något svårt.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.1 out of 5 based on 10 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user64261 112.90 97.8%
mafuso 108.62 99.5%
eriknaslund 104.98 96.9%
frankfrallannilsson 102.33 96.9%
pribe 101.98 100%
hyacinthess 91.34 98.3%
manipeaci 87.50 97.8%
centilong 85.99 97.3%
spoomer 85.67 94.8%

Récemment pour

Nom MPM Précision
frankfrallannilsson 98.26 95.7%
adrianchristensen 53.53 97.1%
frankfrallannilsson 80.71 93.5%
mafuso 103.93 98.5%
mafuso 108.62 99.5%
glykolysen 81.11 96.4%
benn 53.49 86.7%
frankfrallannilsson 91.05 94.6%