Jag har en dröm - Martin Luther King Jr.

This quote a été ajouté par marxvontrax
Så säger jag er, mina vänner, att jag trots dagens och morgondagens svårigheter har en dröm. Det är en dröm med djupa rötter i den amerikanska drömmen om att denna nation en dag kommer att resa sig och leva ut den övertygelsens innersta mening, som vi håller för självklar: Att alla människor är skapade med samma värde.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 13 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
mafuso 121.14 98.5%
eriknaslund 118.59 99.7%
frankfrallannilsson 106.17 98.2%
sirkka 103.39 99.4%
robinrosen 97.78 100%
glykolysen 95.77 98.2%
centilong 93.86 98.5%
user64261 93.16 75.0%
spoomer 92.66 97.3%

Récemment pour

Nom MPM Précision
jakobbq1 68.18 90.1%
michaeljordan23 76.40 95.0%
jackmeofandthrowmeintheriver 66.69 96.4%
pantry7491 39.95 98.2%
json 25.24 92.5%
johnnordstrand 49.57 98.2%
mafuso 104.63 98.8%
mafuso 91.87 95.6%