Jag har en dröm - Martin Luther King Jr.

This quote a été ajouté par marxvontrax
Så säger jag er, mina vänner, att jag trots dagens och morgondagens svårigheter har en dröm. Det är en dröm med djupa rötter i den amerikanska drömmen om att denna nation en dag kommer att resa sig och leva ut den övertygelsens innersta mening, som vi håller för självklar: Att alla människor är skapade med samma värde.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4.4 out of 5 based on 12 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
mafuso 121.14 98.5%
eriknaslund 118.59 99.7%
eriknaslund 115.41 97.6%
mafuso 113.95 99.7%
mafuso 110.66 98.5%
mafuso 109.40 99.1%
mafuso 107.26 98.8%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mafuso 106.08 99.1%
hans_the_orange 26.28 81.3%
mafuso 105.79 96.7%
mafuso 96.97 97.3%
mafuso 106.37 98.5%
mafuso 121.14 98.5%
mafuso 93.66 95.0%
seleman 48.17 94.2%