Hoop - onbekend (http://suriflowers.com)

This quote a été ajouté par gregorydejong
Diep in onszelf dragen wij hoop, als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.5 out of 5 based on 12 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user590498 126.19 98.4%
timvdwiel 105.71 97.0%
tupacshakur 104.49 98.6%
tupacshakur 101.42 98.4%
tupacshakur 100.85 98.1%
xenolicious 99.35 98.8%
tilothijs 95.51 99.1%

Récemment pour

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
timvdwiel 105.71 97.0%
oliverplentz 67.13 95.9%
lars2050 66.89 90%
lars2050 63.85 92.0%
lars2050 63.02 92.2%
tjessnl 75.32 96.6%
lkan 65.24 93.9%