Het mooie kotsende meisje - Herman Brusselmans

This quote a été ajouté par nigel
Onder iedere vrouwenhuid. Achter iedere vrouw schuilt het verlangen naar eenheid en naar beminnen. Niet zozeer in wilde gezangen maar in stille woorden, korte zinnen. Lichte koorden, niet om iets aan op te hangen. Maar om alles aan elkaar te knopen. Het geloven. Het graag zien. Het hopen op beterschap van wat er was voordien. Een vrouw kijkt vooruit naar het goede, het zachte, en naar wat kan. Onder iedere vrouwenhuid jeukt het wachten op de liefde van een echte man.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.5 out of 5 based on 20 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user590498 121.27 98.1%
user590498 117.45 98.9%
user590498 109.68 95.9%
dvorakker 94.36 96.7%
tilothijs 93.75 98.9%
cmisker 92.41 93.3%
peanutdream 89.30 98.9%

Récemment pour

Nom MPM Précision
magaldam 20.42 93.1%
njits2 66.94 95.5%
njits2 63.85 96.3%
njits2 63.20 96.1%
njits2 59.63 96.1%
njits2 56.55 95.5%
njits2 60.63 98.3%
njits2 55.85 95.3%