Přátelství - Ewald Kleist

This quote a été ajouté par lukki007
Kdo v přítomnosti přátel pečlivě zvažuje každé slovo, bývá jen zřídka opravdovým přítelem a jen zřídka je schopen přátelství. Je třeba být dostatečně velkorysí, abychom mohli být před přáteli takoví, jací jsme. Pokud je ztratíme kvůli své nedokonalosti, je to užitečná ztráta, protože to nikdy opravdoví přátelé nebyli.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
4 out of 5 based on 1 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user66168 121.56 97.3%
klusik 78.23 99.1%
dandywine1 77.28 96.1%
m1ichal 74.41 98.8%
halloweenjack 71.19 94.4%
h3nza3 68.41 90.4%
linuxtardis 67.66 97.9%
liazien 66.73 93.1%
tsukasa 66.55 96.4%

Récemment pour

Nom MPM Précision
t0p1 52.34 97.9%
koochan 64.62 94.7%
koochan 64.97 94.7%
m1ichal 68.81 98.2%
m1ichal 66.32 97.3%
m1ichal 73.44 94.4%
m1ichal 65.34 95.2%
m1ichal 70.40 95.8%